Menu:

Uutisia

 

 

Savitaipaleen Kärnäkoski
(Helena Hjerppe, eKarjalan Kuvapankki)

 
Yhteystiedot:

Lappeenrannan perhokalastajat ry
c/o Tero Tynjälä
Tyysterniemenranta 17
53920 Lappeenranta

Sivustolla olevat taimenkuvat on Lappeenrannan Mustajoella kuvannut Esko Kivistö.
arrow http://eskokivisto.fi/

www.ekarjala.fi

Updated
(30. March, 2015)
Validate XHTML 1.0 Strict
and Css

 

Lappeenrannan perhokalastajat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Perhokalastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Lappeenrannan Perhokalastajat ry on puolueeton ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää perhokalastusta ja hyvää kalamiestapaa, toimia yhdyssiteenä perhokalastajien kesken ja tehdä yhteistyötä muiden perhokalastusseurojen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Yhdistys myös hoitaa omistamiaan tai vuokraamiaan kalavesiä. Yhdistyksen omistamien tai vuokraamien kalavesien käytöstä ja käyttömaksuista määrätään erillisissä hallituksen hyväksymissä järjestyssäännöissä. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa varainhankintaa järjestämällä arpajaisia ja myyjäisiä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinainen eli äänioikeutettu jäsen on yli 18-vuotias jäsenmaksun maksanut henkilö. Nuorisojäsen on alle 18-vuotias jäsenmaksun maksanut henkilö. Kunniajäsen valitaan hallitukselle esitetyn ja hallituksen kokouksessaan hyväksymän ehdotuksen perusteella. Yhdistys pitää yllä jäsenluetteloa, jossa ovat jäsenten yhteystiedot.

4 § Yhdistyksestä eroaminen ja jäsenen erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jossa ilmoitus merkitään pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu
Syyskokous päättää vuosittain liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen varsinaisille ja nuorisojäsenille. Kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksuja.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 4–6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimi-/vastuuhenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa taikka yhdessä toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on siihen oikeuttanut. Hallitus voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin merkitsemään yhdistyksen nimen rahavarojen hoidossa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsentiedotteessa ja yhdistyksen Internet-sivustolla.

11 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksen esityslista on:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksen esityslista on:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.