YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § 

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Saimaan Kulkurit ry. ja kotikunta on
Lappeenrannan kaupunki.

 2 §

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on harrastaa ja kehittää veneilyä ja vene-
alan tietoutta yhteistoiminnassa jäsentensä ja muiden mainittuja asioita
harrastavien yhteisöjen ja yksityisten kanssa sekä osallistua kaikin
käytössä olevin keinoin ympäristön suojelemiseen.

 3 § 

JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kalossi-, Norppa- ja
Avotuuli-tyyppisen veneen omistaja tai muu hallituksen hyväksymä
henkilö.
Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.
Jäsenillä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syys-
kokous.

4 §

HALLITUS  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,
 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 5 §

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §

TILIT  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään

viikkoa ennen kevätkokousta.

 7 §

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta,
joko lähettämällä
kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 8 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maalis-
kuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta

tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 
Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset
tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla,
mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan
mielipide. 

9 §

KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuun vapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksun suuruus sekä toimintasuunnitelmaseuraavalle vuodelle
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokousten
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, 
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä  
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä  
annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
toiminta tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.