Etelä-Karjalan Klassinen kuoro ry:n säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1. Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Klassinen kuoro ry. Yhdistyksen nimeä voidaan toiminnassa käyttää epävirallisessa muodossa Klassinen kuoro. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistyksen kieli on suomi.

TOIMINTA-ALUE JA JÄRJESTÖLLINEN ASEMA

2. Yhdistys toimii alueella, johon kuuluvat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. Yksittäisen kunnan alueelta kuoroon hyväksytyt jäsenet voivat muodostaa jaoston. Kuulumisesta muihin yhdistyksen tarkoitusta tukeviin organisaatioihin päättää yleiskokous.

TARKOITUS JA TOIMINTA

3. Yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa suurimittaisten kuorosävellysten esittäminen sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää jäsenilleen kuoron harjoituksia ja niihin liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia,

- huolehtii alueellisista musiikkitarpeista järjestämällä konsertteja, yleisiä musiikkitilaisuuksia ja –juhlia sekä esiintymällä niissä ja muissa alueellisissa tilaisuuksissa,

- on yhteistoiminnassa toiminta-alueensa orkestereiden ja toisten musiikkiyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan,

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- järjestää keräyksiä ja arpajaisia,

- omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä

- perustaa rahastoja.

JÄSENET

5. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kaikki ne henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.

6. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

7. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi yhdistyksen kokous yksimielisellä päätöksellä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen puheenjohtajana.

Yhdistyksen kunniajohtajaksi, jona voi olla vain yksi henkilö kerrallaan, voi yhdistyksen kokous kutsua yksimielisellä päätöksellä henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen musiikillisena johtajana.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Päätöksen on oltava yksimielinen.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

8. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjen määräämiä velvoitteita. Erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

MAKSUT JA VELVOLLISUUDET

9. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsen- tai kannattajajäsenmaksun.

10. Yhdistystä lähinnä oleva valtakunnallinen järjestö on Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.

11. Mikäli yhdistys liittyy Sulasoliin, yhdistys suorittaa liittymismaksun, jonka Sulasolin liitto­valtuusto syyskokouksessaan määrää.

12. Yhdistys lähettää Sulasoliin kuuluessaan keskusrekisterille helmikuun loppuun mennessä

- tiedot jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä,

- edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomuksen

- tiedot virallisista toimihenkilöistä sekä

- muut Sulasolin pyytämät vastaavanlaiset tiedot.

TOIMIELIMET

13. Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja hallituksen avukseen asettamat toimikunnat.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

14. Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, helmi-maaliskuussa kevätkokoukseen ja aikaisintaan syyskuussa, mutta ennen marraskuun loppua syyskokoukseen.

Kevätkokouksessa

- esitetään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

- muihin järjestöihin kuuluttaessa valitaan edustajat niitten kokouksiin,

- käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä

- käsitellään ne asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti hallitukselle esittäneet.

Syyskokouksessa

- päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta,

- päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista korvauksista ja palkkioista,

- hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,

- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi,

- valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi,

- valitaan hallituksen jäsenten keskussdesta tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitaja

- valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta sihteeri

- valitaan musiikillinen johtaja seuraavaksi vuodeksi sekä tarvittaessa hänelle varamies,

- valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja,

- käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä

- käsitellään ne asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti hallitukselle esittäneet.

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, milloin se pitää sitä tarpeellisena tai milloin 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

15. Yhdistyksen kokoukseen on jäsenet kutsuttava kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

YHDISTYKSEN HALLITUS

16. Yhdistyksen hallitus johtaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Tässä tarkoituksessa hallitus

- valmistelee yhdistyksen kokoukselle esiteltävät asiat sekä kutsuu jäsenkokouksen koolle,

- asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia ja vahvistaa niiden toimintaohjeet,

- hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilinpitoa,

- laatii yhdistyksen toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset,

- tekee yhdistyksen toimintaa koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja edustaa yhdistystä,

- tekee esitykset kunniapuheenjohtajista, kunniajohtajista ja kunniajäsenistä,

- hyväksyy musiikillisen johtajan esityksen harjoitettavista teoksista ja aikatauluista,

- pitää jäsen- ja merkkikortistoa,

- tekee mahdolliset yhdistyksen jäseniä koskevat huomionosoitusesitykset niitten myöntäjille,

- päättää yhdistyksen omista huomionosoitustoimenpiteistä ja kunnianosoituksista,

- on yhteydessä alueen orkestereihin ja toisiin musiikkiyhdistyksiin sekä

- hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät.

Yhdistyksen hallituksen koostumus ja valtuudet ja velvoitteet

17. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä 6-9 muuta jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, mukaan lukien sihteeri,  valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Taloudenhoitaja valitaan myös syyskokouksessa joko hallituksen jäsenten keskuudesta tai hallituksen ulkopuolelta vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

18. Yhdistyksen hallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokouksissa on kullakin kyseisen toimielimen jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaali on suoritettava suljetuin vaalilipuin, jos joku kokouksen osanottajista sitä vaatii.

19. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

20. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään ennen tammikuun loppua toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on ennen helmikuun loppua annettava lausuntonsa hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

21. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa ja on ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään ¾ annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

22. Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, on asia otettava esille sitä varten kokoon kutsutussa yhdistyksen kokouksessa ja on ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa yhdistyksen kokouksessa ja vähintään samalla ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä kuoromusiikkiharrastuksen edistämiseksi yhdistyksen toiminta-alueella viimeisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

23. Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.