Tietosuoja- ja rekisteriseloste kannattajajäsenyydestä

Etelä-Karjalan klassinen kuoro ry 

Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 
Laatimispäivä: 01.06.2018 
Päivitetty: 11.01.2019 
  
1. Rekisterinpitäjä
  
Etelä-Karjalan klassinen kuoro ry 
c/o Tilitomisto Abacus, Urheilukatu 6 C 16, 53100 Lappeenranta
  
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
  
Boris Karandassov
c/o Tilitomisto Abacus, Urheilukatu 6 C 16, 53100 Lappeenranta
puh. 050-3204718 
kannattajaksi (at) klassinenkuoro.fi
  
3. Rekisterin nimi
  
Etelä-Karjalan klassisen kuoron kannattajajäsenrekisteri
  
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
  
Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden hoitamiseksi. 
  
5. Rekisterin tietosisältö
  
Yksityishenkilöt: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi, suostumus koko nimen julkaisemiselle jäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, suostumus koko etunimen ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen julkaisemiselle jäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, kannattajajäsennumero, kannattajajäsenetujen käytön seuranta, jäsenmaksun suuruus ja maksupäivä.
  
Yhteisöt: yrityksen tai yhdistyksen nimi, Y-tunnus, laskutusosoite, postinumero, postitoimipaikka, tilaajan nimi, tehtävä yrityksessä, tilaajan puhelinnumero, sähköpostiosoite, suostumus yrityksen nimen julkaisemiselle jäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, suostumus yriyksen logon julkaisemiselle kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, erillinen lasku sähköpostin liitteenä, erillinen paperilasku, kannattajajäsennumero, kannattajajäsenetujen käytön seuranta, jäsenmaksun suuruus ja maksupäivä.
  
6. Säännönmukaiset tietolähteet
  
Etelä-Karjalan klassisen kuoron tiliotteet (jäsenmaksutiedot). Kannattajajäsenetujen käytön seurantatiedot kerätään järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Rekisteröity itse luovuttaa muut tiedot liittyessään. 
  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  
a) Suostumuksesta yksityisen jäsenen nimi ja sukunimi (tai nimi ja sukunimen alkukirjain) voidaan mainita kannattajajäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa. 
  
b) Suostumuksesta yrityksen tai yhdistyksen nimi voidaan mainita kannattajajäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa.
  
c) Suostumuksesta yrityksen tai yhdistyksen logo voidaan laittaa kuoron netisivuille, Facebook-sivuille ja konsertin käsiohjelmaan.
  
Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten henkilötietoja ulkopuolisille ilman asianmukaista suostumusta.
  
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  
Kannattajajäsenen omasta suostumuksesta kuoron nettisivuille tai Facebook-sivuille kannattajajäsenluetteloon laitettu yksityisen jäsenen nimi ja sukunimi (tai nimi ja sukunimen alkukirjain), yrityksen tai yhdistyksen nimi sekä yrityksen tai yhdistyksen logo ovat julkistuksen jälkeen tietoja, joihin voi olla pääsy myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelta. Muita rekisterin tietoja ei julkisteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
  
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  
a) Manuaalinen aineisto säilytetään normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen lukitussa tilassa niin pitkään, kuin sillä ilmoitetut tiedot ovat sähköisessä rekisterissä. 
  
b) Sähköinen aineisto on suojattu salasanoilla yhdistyksen ulkopuolisilta. 
  
10. Tietojen säilytysaika
  
Tiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä 1 (yksi) vuosi sen vuoden lopusta, jolloin henkilö tai yhteisö on ollut viimeksi yhdistyksen kannattajajäsenenä. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä myös aiemmin, kannattajajäsenen omasta kirjallisesta (esim. sähköposti) pyynnöstä 2 (kahden) viikon sisällä tehdystä pyynnöstä.
  
11. Rekisteröidyn oikeudet
  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastusta pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti.
  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omia tietojaan poistettavaksi rekisteristä ja tulla unohdetuksi.